We hebben gesprekken met ouders en kinderen en communiceren daarnaast via ons ouderportaal ISY. Ook wordt er maandelijks een item uit MijnRapportfolio ingevuld, dat informatie geeft over hoe kinderen leren, hoe ze werken, hoe ze met anderen om gaan, hoe ze presteren; dat geeft een breed beeld van hoe de kinderen het op school doen. Ook worden er foto’s geplaatst van activiteiten en opdrachten.

Oudervereniging
De betrokkenheid van ouders is niet meer weg te denken. Doordat uw kind onze school bezoekt, bent u automatisch lid geworden van de Oudervereniging. Uit deze Oudervereniging is een bestuur, de Ouderraad, gekozen. Aan het begin van het schooljaar kunnen ouders zich aanmelden als nieuw lid voor de Ouderraad.

De Oudervereniging stelt zich ten doel:

 1. Het leggen en onderhouden van contacten met het schoolteam.
 2. Het versterken van de band tussen school en ouders door de ouders te betrekken bij bijzondere gebeurtenissen.
 3. De Oudervereniging heeft een goed contact met de MR en mag als toehoorder aanwezig zijn bij de MR-vergaderingen.

De Ouderraad (OR) vergadert ongeveer 6 maal per schooljaar met de directie van de school. De notulen van deze vergaderingen liggen op school ter inzage.

Om diverse activiteiten te bekostigen, die niet door de overheid worden vergoed, vraagt de Ouderraad een bijdrage. Bij wet is geregeld dat betaling op vrijwillige basis gebeurt. Deze contributie is jaarlijks € 10.00 per kind. Op de algemene ledenvergadering van de Oudervereniging wordt verantwoording afgelegd over de besteding van deze gelden en de hoogte van de ouderbijdrage opnieuw vastgesteld. De contributie kunt u overmaken op bankrekening NL31 RABO 0133 1128 88 t.n.v. Oudervereniging Petrus Canisius o.v.m. naam kind(eren) en groep(en). Ouders waarvan de leerling tussentijds instroomt krijgen een aparte brief met hierin het bedrag dat ze kunnen overmaken.

Medezeggenschapsraad (MR)
De MR vormt een schakel tussen school en bevoegd gezag, het bestuur. Het bestuur zorgt voor de naleving van wettelijke voorschriften en dergelijke. Het bestuur is echter verplicht de MR mee te laten beslissen of naar de MR te luisteren.

In een reglement is een overeenkomst gesloten tussen bestuur en MR, waarbij o.a. beschreven staat welke bevoegdheden de raad heeft.

Omdat ons schoolbestuur uit meerdere scholen bestaat is er een overkoepelend orgaan waarin van elke school één ouder en één personeelslid zijn vertegenwoordigd. Deze GMR (Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad) is de directe gesprekspartner van het bestuur. De GMR koppelt alle belangrijke zaken terug naar de MR-en van de individuele scholen.

De MR bestaat minimaal uit twee ouders en twee personeelsleden, indien noodzakelijk of gewenst woont ook de directie van de school de vergadering bij. In het MR-reglement wordt voorgeschreven, dat er om de drie jaar door verkiezingen nieuwe leden gekozen moeten worden. Leden kunnen zich ook herkiesbaar stellen.

Mocht u meer willen weten of denkt u een bepaald idee of probleem te hebben, dat bij ons thuis hoort, dan staan wij u graag te woord.

De MR is te bereiken via mailadres: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

De samenstelling van de huidige MR is als volgt:

 • Willy Janssen
 • mevr. Laura Smitz
 • dhr. Tim Prince
 • Oudergeleding:
  • mevr. Ingrid Coolen (voorzitter)
  • mevr. Chantal Haagmans (secretaris)
  • mevr. Jana Zillen

De directie van de school treedt op als adviseur.

Luizenwerkgroep
Om het hoofdluisprobleem onder controle te houden is op onze school gekozen voor een systematische aanpak. Een werkgroep van ouders controleert na iedere vakantie alle leerlingen op onze school.

Klassenouders
Iedere groep heeft een klassenouder die samen met de groepsleerkracht samenwerkt om diverse feesten, schoolactiviteiten en excursies te organiseren en hulpouders te vragen/organiseren voor deze activiteiten.

PetrusCanisius