We hebben gesprekken met ouders en kinderen en communiceren daarnaast via ons ouderportaal ISY. Ook wordt er maandelijks een item uit MijnRapportfolio ingevuld, dat informatie geeft over hoe kinderen leren, hoe ze werken, hoe ze met anderen om gaan, hoe ze presteren; dat geeft een breed beeld van hoe de kinderen het op school doen. Ook worden er foto’s geplaatst van activiteiten en opdrachten.

Oudervereniging
De betrokkenheid van ouders is niet meer weg te denken. Doordat uw kind onze school bezoekt, bent u automatisch lid geworden van de Oudervereniging. Uit deze Oudervereniging is een bestuur, de Ouderraad, gekozen. Aan het begin van het schooljaar kunnen ouders zich aanmelden als nieuw lid voor de Ouderraad.

De Oudervereniging stelt zich ten doel:

 1. Het leggen en onderhouden van contacten met het schoolteam.
 2. Het versterken van de band tussen school en ouders door de ouders te betrekken bij bijzondere gebeurtenissen.
 3. De Oudervereniging heeft een goed contact met de MR en mag als toehoorder aanwezig zijn bij de MR-vergaderingen.

De Ouderraad (OR) vergadert ongeveer 6 maal per schooljaar met de directie van de school. 

Jaarlijks int de ouderraad een vrijwillige ouderbijdrage van 10. Deze ouderbijdrage is een vrijwillige bijdrage die door de oudervereniging aan de ouders/verzorgers wordt gevraagd zonder dat daartoe een wettelijke verplichting bestaat. De ouderbijdrage is bedoeld voor extra uitgaven die het schoolbestuur niet vergoed krijgt door de overheid. De vrijwillige bijdrage aan de oudervereniging wordt besteed aan het organiseren van allerlei extra activiteiten. Voor onze school zijn dit het carnavals-, Sinterklaas- en Kerstfeest, Pasen, excursies, een kleine bijdrage voor het schoolkamp voor de schoolverlaters, de schoolreisjes enz. Deze activiteiten dragen allemaal bij aan de sfeer, gezelligheid en de saamhorigheid op school. De hoogte van de ouderbijdrage (met instemming MR) en de besteding van dit geld wordt door de ouderraad vastgesteld tijdens de algemene jaarvergadering.
De ouderbijdrage, maar ook de bijdrage voor schoolreis en schoolkamp zullen door de oudervereniging bij u geïnd worden. Dit doen we via een betaalverzoek in een link in Isy, zodat de betaling gemakkelijker wordt en niet wordt vergeten. U kunt dus steeds wachten tot u een verzoek tot betaling in Isy krijgt.

Medezeggenschapsraad (MR)
De MR vormt een schakel tussen school en bevoegd gezag, het bestuur. Het bestuur zorgt voor de naleving van wettelijke voorschriften en dergelijke. Het bestuur is echter verplicht de MR mee te laten beslissen of naar de MR te luisteren.

In een reglement is een overeenkomst gesloten tussen bestuur en MR, waarbij o.a. beschreven staat welke bevoegdheden de raad heeft.

Omdat ons schoolbestuur uit meerdere scholen bestaat is er een overkoepelend orgaan waarin van elke school één ouder en één personeelslid zijn vertegenwoordigd. Deze GMR (Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad) is de directe gesprekspartner van het bestuur. De GMR koppelt alle belangrijke zaken terug naar de MR-en van de individuele scholen.

De MR bestaat minimaal uit twee ouders en twee personeelsleden, indien noodzakelijk of gewenst woont ook de directie van de school de vergadering bij. In het MR-reglement wordt voorgeschreven, dat er om de drie jaar door verkiezingen nieuwe leden gekozen moeten worden. Leden kunnen zich ook herkiesbaar stellen.

Mocht u meer willen weten of denkt u een bepaald idee of probleem te hebben, dat bij ons thuis hoort, dan staan wij u graag te woord.

De MR is te bereiken via mailadres: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

De samenstelling van de huidige MR is als volgt:

 • Dhr. Willy Janssen
 • Mevr. Laura Smitz
 • Dhr. Thijs Camphens
 • Oudergeleding:
  • Dhr. Roel de Vries
  • Mevr. Chantal Jacobs
  • Dhr. Olaf van den Heuvel

De directie van de school treedt op als adviseur.

Luizenwerkgroep
Om het hoofdluisprobleem onder controle te houden is op onze school gekozen voor een systematische aanpak. Een werkgroep van ouders controleert na iedere vakantie alle leerlingen op onze school.PetrusCanisius