Onze ambitie voor nu: ‘In de situatie, in het gewone, door (opr-)ECHT in gesprek te geraken met het kind. Relatie, samen doelen bepalen, inzicht krijgen in de eigen ontwikkeling. Om te ontdekken hoe je als leraar kunt leren van je kinderen. Gesprekken met leerlingen zodat de leerkracht zicht krijgt op wat het kind aan het doen is (inhoud, aanpak en beleving) en op de reflectie van het kind op het eigen werken. Door in de situatie te volgen, ontstaat het gesprek vanzelf. Het ambitie niveau van Petrus Canisius is dat de leerkracht regelmatig met elk kind in gesprek komt.

Wij staan als TEAM van bs Petrus Canisius voor ALLE kinderen van onze school. Dit is onze gezamenlijke opdracht en zo ervaren wij dat ook. Dit maken wij zichtbaar in ons contact met kinderen tijdens het dagelijkse werk.

De passie voor onderwijzen, het overdragen van kennis en vaardigheden kenmerkt ons als team. Iedere leerkracht van bs Petrus Canisius voelt zich verantwoordelijk voor de ontwikkeling en groei van alle kinderen van de school, zowel op didactisch, pedagogisch vlak als sociaal vlak. Wij realiseren ons terdege dat dit een warm pedagogisch klimaat vraagt en een liefdevolle benadering waarin kinderen zich gewaardeerd en veilig voelen. Dat dragen wij gezamenlijk binnen onze school uit. Prestatie vraagt immers om relatie. De een kan niet zonder de ander. Leraren van bs. Petrus Canisius zijn gericht op het op maat begeleiden van de kinderen en werken voortdurend IN die didactische situatie aan de pedagogische basis. Her voeren van kindgesprekken is hierbij een belangrijke meerwaarde. En dus aan het wel-zijn van de kinderen. Wij gunnen de kinderen op bs. Petrus Canisius dat ze genieten van leren leren en leren hoe te leren.

Onderwijs en ontwikkeling vragen om duidelijke kaders en grenzen. Het stellen van grenzen schept de ruimte die nodig is om ieder kind gelegenheid te bieden zich optimaal te ontwikkelen en te ontplooien. Autonomie, zelfstandig leren en probleemoplossend handelen zijn voor ons team kernbegrippen. Dit in termen van “anders vasthouden”, niet van loslaten.
Grenzen en kaders scheppen voor kinderen én voor volwassenen ruimte. Ruimte die nodig is om optimaal te functioneren. Om zo samen van betekenis te zijn, voor elkaar. Want juist die verschillen tussen kinderen, vragen om respect voor ieders inbreng. Wanneer wij spreken over afstemmen op kinderen, meer initiatieven laten ontstaan, zien wij dat altijd in het licht van duidelijke kaders en grenzen. Dat betekent dat wij GEZAMENLIJK zorg dragen voor de benodigde ruimte voor volwassenen en kinderen in onze school.

Het is onze ambitie om te denken over kinderen, het kijken naar kinderen, communiceren met kinderen vanuit hun talenten en mogelijkheden. Van kijken naar zien wat al in ontwikkeling is en naar wat samen met het kind bespreken wat nog te ontwikkelen is. Hierbij is het ontwikkelen van vertrouwen in eigen kunnen en het bewustwordingsproces dat het kind zich de moeite waard voelt belangrijk. Het is tevens onze ambitie de zorgstructuren en leerkrachtbegeleiding hierop af te stemmen.

Het team heeft de vaardigheid om in alledaagse situaties gedetailleerd te kijken en onderwijskwaliteit te herkennen. Een interessante ontwikkeling in de verdere professionalisering van het team is die gedetailleerde kijk op kinderen in te zetten om zo aan te kunnen sluiten bij wat al goed gaat, te ontdekken wat maakt dat het al goed gaat en om van daaruit de naaste zone van ontwikkeling te zien en daarop passende acties in te zetten. Dat vraagt om het met regelmaat gezamenlijk het gesprek te voeren en taal te geven aan wat voor bs Petrus Canisius werkelijk van belang is. Zo dat er een gezamenlijke team-taal kan ontstaan, een taal die voedend kan zijn naar alle leerkrachten en zo vorm geeft aan het doorleven van de gezamenlijke visie.
Het is een uitdaging voor de komende jaren om naast de sturende en leidende leerkrachtrol ook een meer volgende en onderzoekende rol voor zowel de leerkracht als kinderen te laten ontstaan. Volgend vanuit contact en onderzoekend vanuit activerende samenwerkingsvormen en opdrachten om zo individueel en samen aan de slag te gaan met kennisinhouden, vaardigheden en attitude.

Ga naar onze Schoolgids