Basisschool Petrus Canisius is in schooljaar 1990-1991 gestart met de opvang van asielzoekerskinderen. Wij waren één van de eerste scholen in Limburg die bereid waren deze opvang te realiseren. In de dorpsgemeenschap Puth werd dit initiatief positief ontvangen en hebben we al die tijd dan ook gebruik kunnen maken van vrijwilligers uit het dorp; evenals het bestuur, de medezeggenschapsraad, het team en andere geledingen. In de periode 2011-2013 is het AZC gesloten geweest en in die jaren hebben wij geen NT2-onderwijs verzorgd. Sinds 9 december 2013 hebben wij weer de mogelijkheid gekregen om de Niet-Nederlands talige kinderen op te vangen. Deze mogelijkheid hebben wij met beide handen aangenomen. Op dit moment verzorgen wij NT2 onderwijs aan de kinderen van statushouders die korter dan 2 jaar in Nederland zijn uit de gemeente Beekdaelen en gemeente Beek. 

In onze school zijn momenteel vier opvangklassen gevestigd. We hebben gekozen voor een geïntegreerde opvang, waarbij er veel contact is tussen autochtone en allochtone leerlingen. Dit vinden wij belangrijk omdat dit de integratie bevordert van de buitenlandse families in de Nederlandse samenleving en wij nog meer onderwijs op maat kunnen bieden. De kinderen van de reguliere groepen en de kinderen van de Taalklassen kunnen heel veel van elkaar leren! 

Ons doel is dat de opvang van Niet-Nederlandstalige leerlingen in de Taalklas in de huidige vorm gecontinueerd kan worden vanuit een intensieve samenwerking met de gemeente Beekdaelen, de gemeente Beek, vluchtelingenwerk en de samenwerkende scholen in de regio en ons schoolbestuur stichting Kindante.
Voor de NT2-klassen hebben wij een aangepaste leerlingenzorg. De coördinator NT2-onderwijs/IB-er NT2 coördineert het leeraanbod en de leerlingbegeleiding van de NT2-leerlingen. Er wordt gewerkt aan de hand van Ontwikkelingsperspectieven (OPP) en specifieke weekplanningen op individueel niveau. Vanuit stichting Kindante zijn drie scholen (bs. Petrus Canisius, Taalschool Echt en bs. de Tovertuin) die NT2 onderwijs aanbieden. Samen vormen we een netwerk waarbij het doel is om gezamenlijk het NT2 onderwijs op een goed niveau vorm te geven en waar nodig elkaar te versterken of te ondersteunen. De NT2-leerkrachten hebben de opleiding Post HBO leraar Nederlands Anderstaligen met succes afgerond.

Een leerling van de opvangklas