Basisschool Petrus Canisius is in schooljaar 1990-1991 gestart met het geven van onderwijs aan asielzoekerskinderen. In de dorpsgemeenschap Puth werd dit initiatief positief ontvangen en hebben we al die tijd dan ook gebruik kunnen maken van vrijwilligers uit het dorp; evenals het bestuur, de medezeggenschapsraad, het team en andere geledingen. Op dit moment verzorgen wij NT2 onderwijs (Nederlands als tweede Taal) aan de kinderen uit het asielzoekerscentrum in Sweikhuizen en kinderen van statushouders die korter dan 2 jaar in Nederland zijn uit de gemeente Beekdaelen en gemeente Beek. 

In onze school zijn momenteel vier Taalklassen gevestigd. We hebben gekozen voor een geïntegreerde opvang, waarbij er veel contact is tussen de kinderen uit de reguliere groepen en de taalklassen. Dit vinden wij belangrijk omdat dit de integratie bevordert van de buitenlandse families in de Nederlandse samenleving en wij nog meer onderwijs op maat kunnen bieden. De kinderen van de reguliere groepen en de kinderen van de Taalklassen kunnen heel veel van elkaar leren! 

Ons doel is dat de opvang van Niet-Nederlandstalige leerlingen in de Taalklas in de huidige vorm gecontinueerd kan worden vanuit een intensieve samenwerking met de gemeente Beekdaelen, de gemeente Beek, het COA, Vluchtelingenwerk en de samenwerkende scholen in de regio en ons schoolbestuur stichting Kindante.
Voor de NT2-klassen hebben wij een aangepaste leerlingenzorg. De coördinator NT2-onderwijs/IB-er NT2 coördineert het leeraanbod en de leerlingbegeleiding van de NT2-leerlingen. Er wordt gewerkt aan de hand van Ontwikkelingsperspectieven (OPP) en specifieke weekplanningen op individueel niveau.

Vanuit stichting Kindante zijn vier scholen (bs. Petrus Canisius, De Driepas in Echt, KC Sittard en OBS De Duizendpoot in Geleen) die NT2 onderwijs aanbieden. Samen vormen we een netwerk waarbij het doel is om gezamenlijk het NT2 onderwijs op een goed niveau vorm te geven en waar nodig elkaar te versterken of te ondersteunen. De NT2-leerkrachten hebben een speciale opleiding gevolgd en zijn daarmee NT2-specialisten. 

Een leerling van de opvangklas