De betrokkenheid van ouders is niet meer weg te denken. Doordat uw kind onze school bezoekt, bent u automatisch lid geworden van de Oudervereniging. Uit deze Oudervereniging is een bestuur, de Ouderraad, gekozen. Aan het begin van het schooljaar kunnen ouders zich aanmelden als nieuw lid voor de Ouderraad..

De Oudervereniging stelt zich ten doel:

  1. Het leggen en onderhouden van contacten met het schoolteam.
  2. Het versterken van de band tussen school en ouders door de ouders te betrekken bij bijzondere gebeurtenissen.
  3. De Oudervereniging heeft een goed contact met de MR en mag als toehoorder aanwezig zijn bij de MR-vergaderingen.

De Ouderraad (OR) vergadert ongeveer 6 maal per schooljaar met de directie van de school. De notulen van deze vergaderingen liggen op school ter inzage.

Om diverse activiteiten te bekostigen, die niet door de overheid worden vergoed, vraagt de Ouderraad een bijdrage. Bij wet is geregeld dat betaling op vrijwillige basis gebeurt. Deze contributie is jaarlijks € 10.00 per kind. Op de algemene ledenvergadering van de Oudervereniging wordt verantwoording afgelegd over de besteding van deze gelden en de hoogte van de ouderbijdrage opnieuw vastgesteld. De contributie kunt u overmaken op bankrekening NL31 RABO 0133 1128 88 t.n.v. Oudervereniging Petrus Canisius o.v.m. naam kind(eren) en groep(en). Ouders waarvan de leerling tussentijds instroomt krijgen een aparte brief met hierin het bedrag dat ze kunnen overmaken.

Werkgroep Projecten en Activiteiten (P&A)
Deze werkgroep bestaat uit een groep vrijwilligers (ouders, opa's, ouders van oud-leerlingen) die samen met het team samenwerkt om activiteiten zoals: eerste schooldag, dierendag, boekenweek, Sint-Maarten, kerstviering, actie Goed Doel, carnaval, paasviering, schoolfeest e.d. te organiseren en te assisteren bij de uitvoering van deze activiteiten.

De P&A-groep komt 2 à 3 maal per jaar een avond bij elkaar om alle organisatorische zaken te bespreken en voor te bereiden. Tussendoor komen de diverse werkgroepen bij elkaar om de feesten/activiteiten te organiseren. In de kalender staan de vergaderdata. Nieuwe leden zijn altijd welkom, u kunt zich aanmelden bij Ilona Beaumont, directeur.

Informatie- en advieslijn voor ouders over onderwijs
Ouders kunnen hier terecht met hun vragen over onderwijs. Kosteloos, maar zeer deskundig. Op schooldagen tussen 10.00 en 15.00 uur via telefoonnummer 0800-5010. Natuurlijk kunt u ook eerst op de website www.50tien.nl kijken.

PetrusCanisius