De betrokkenheid van ouders is niet meer weg te denken. Doordat uw kind onze school bezoekt, bent u automatisch lid geworden van de Oudervereniging. Uit deze Oudervereniging is een bestuur, de Ouderraad, gekozen. Aan het begin van het schooljaar kunnen ouders zich aanmelden als nieuw lid voor de Ouderraad.

De Oudervereniging stelt zich ten doel:

  1. Het leggen en onderhouden van contacten met het schoolteam.
  2. Het versterken van de band tussen school en ouders door de ouders te betrekken bij bijzondere gebeurtenissen.
  3. De Oudervereniging heeft een goed contact met de MR en mag als toehoorder aanwezig zijn bij de MR-vergaderingen.

De Ouderraad (OR) vergadert ongeveer 6 maal per schooljaar met de directie van de school. De notulen van deze vergaderingen liggen op school ter inzage.

Om diverse activiteiten te bekostigen, die niet door de overheid worden vergoed, vraagt de Ouderraad een bijdrage. Bij wet is geregeld dat betaling op vrijwillige basis gebeurt. Deze contributie is jaarlijks € 10.00 per kind. Op de algemene ledenvergadering van de Oudervereniging wordt verantwoording afgelegd over de besteding van deze gelden en de hoogte van de ouderbijdrage opnieuw vastgesteld. De contributie kunt u overmaken op bankrekening NL31 RABO 0133 1128 88 t.n.v. Oudervereniging Petrus Canisius o.v.m. naam kind(eren) en groep(en). Ouders waarvan de leerling tussentijds instroomt krijgen een aparte brief met hierin het bedrag dat ze kunnen overmaken.

Klassenouders
Iedere groep heeft een klassenouder die samen met de groepsleerkracht samenwerkt om diverse feesten, schoolactiviteiten en excursies te organiseren en hulpouders te vragen/organiseren voor deze activiteiten.

 

PetrusCanisius