Welkom bij basisschool Petrus Canisius !!

Basisschool Petrus Canisius neemt een centrale plek in binnen de dorpsgemeenschap. Niet alleen is de school een leerplek voor alle leerlingen en ontmoetingsplek voor de kinderen en hun ouders, ook een aantal verenigingen maakt gebruik van het gebouw en verzorgen een aantal naschoolse activiteiten waaraan de leerlingen deel kunnen nemen. Ook externe partners nemen een deel van dit naschoolse aanbod voor hun rekening. Een actieve Oudervereniging en werkgroep Klassenouders coördineren verder tal van activiteiten en zetten zich op tal van terreinen in voor de school. Ook hebben wij een heel betrokken Medezeggenschapsraad die de belangen van onze school op tal van manieren behartigt.

We zijn uit op hoge opbrengsten op het gebied van kennis en vaardigheden. Voorwaarde daarvoor is een pedagogisch klimaat dat gekenmerkt wordt door rust en regelmaat en veel structuur, zodat het voor alle betrokkenen duidelijk is binnen welke ruimte zij zich kunnen en mogen bewegen en waar de grenzen liggen. Deze worden in gezamenlijkheid op een vriendelijke, duidelijke manier gehandhaafd, zodat iedereen zich veilig voelt en zich weet te ontwikkelen.

Onze school maakt deel uit van het schoolbestuur Kindante; “leren leren, leren leven” en heeft als eerste basisschool in Zuid-Limburg het vignet "Gezonde School" gehaald. Basisschool Petrus Canisius puth


Onze school staat goed aangeschreven in de regio door bijvoorbeeld:

 • Ons professionele team dat samen staat en gaat voor goed onderwijs en een goede sfeer binnen de school.
 • Onze specifieke zorgvisie voor alle leerlingen.
 • De duidelijke schoolafspraken en regels. Wij bieden hierdoor onze leerlingen een veilige en gestructureerde plek om zich zo maximaal mogelijk te ontwikkelen, zowel didactisch als sociaal emotioneel. Sinds 2014 hebben wij het vignet "Gezonde School" en deze is toegekend voor de onderdelen: .sociale veiligheid (2014), voeding (2018), fysieke veiligheid (2018) en sport en bewegen (2018)
 • Het geven van het vak Engels aan alle leerlingen van de groepen 1 t/m 8.
 • Kunst- en culturele ontwikkeling vinden wij zeer belangrijk. Zo nemen wij deel aan een onderzoek voor het bevorderen voor Creatief denken en organiseren wij wekelijks creamiddagen voor de zowel de groepen 1 t/m 4 en onderbouw NT2 taalgroepen (op donderdagmiddag) en de groepen 5 t/m 8 en bovenbouw NT2 taalgroep (op vrijdagmiddag) waarin tekenen, handvaardigheid, techniek, rots & watertraining, textiele werkvormen, koken en dans en drama/programeren en coderen aangeboden wordt.
 • Tijdens de middagen wereld oriëntatie vanuit samenhang met Onderzoekend & ontdekkend leren, Wetenschap & Techniek en Programmeren en Coderen, rondom een centraal thema. Kortom een mooie manier om leren anders te organiseren en groepsdoorbrekend van en met elkaar te leren.
 • De school staat midden in de dorpsgemeenschap en heeft vele contacten met de verenigingen uit het dorp.
 • De organisatie van buitenschoolse activiteiten rondom kunst, muziek, techniek en sport i.s.m. de gemeente Schinnen.
 • Als school nemen we deel aan het STEM-project en de pilot Programmeren en coderen van stichting Kindante als stimulans voor het vakgebied Wetenschap & Techniek. 
 • Het gebruik van digitale schoolborden in elke groep. We gebruiken tablets en laptops als ondersteunend hulpmiddel binnen ons onderwijs naast het bewust inzetten van boeken en werkboeken.  
 • De integratie van peuterspeelzaal "t Rengelpötje" en BSO "De Vrijbuiters" in de school, zodat een breed aanbod in onderwijs en kinderopvang gerealiseerd wordt. Met peuterspeelzaal "'t Rengelpötje" is sinds 2017 ook sprake van een inhoudelijke samenwerking in kader van samenwerking binnen een kindcentrum. 

De aula van basisschool Petrus Canisius te Puth